Deseneaza-mi un drept!

25 03 2010

Bine ai venit, primavara!

23 03 2010

Intr-o lectie deosebita, elevii s-au intrecut in lucru pe echipe, ca prin muzica, poezie si proiecte sa-si arate bucuria pentru venirea primaverii.

Oferte de discipline optionale pentru anul scolar 2010-2011

19 03 2010

OPŢIONAL “ PRIETENUL MEU, CALCULATORUL”

CLASELE  a V a, a VI a, a VII a

PROPUNĂTOR : prof. LILIANA PUIU

ARGUMENT

Opţionalul „Prietenul meu, calculatorul” vizează asigurarea unei pregătiri optime a elevilor de gimnaziu în domeniul informaticii, introducerea unor elemente de bază în studierea şi înţelegerea utilizării calculatorului.

Adaptarea şi individualizarea procesului didactic la particularităţile elevilor, ordinea parcurgerii temelor permit elevilor însuşirea unor elemente de bază referitoare la tehnoredactare. Programa a apărut ca o necesitate de a atinge obiectivele propuse prin conţinuturi din domeniul informaticii.

Achiziţiile de tehnologia informaţiei sunt de un real folos în vederea orientării şcolare şi profesionale ale elevilor avizându-i pe cei care doresc să se orienteze pentru profilul matematică – informatică asupra obiectivelor disciplinei Informatică în contrapondere cu obiectivele disciplinei Tehnologia Innformaţiei, studiată la aproape toate specializările din învăţământul liceal.

Abilităţile dobândite, cunoştinţele însuşite permit elevilor organizarea şi gestionarea informaţiei în vederea realizării de proiecte, portofolii, alte lucrări necesare în procesul de învăţământ.

Programa este centrată pe obiective, profesorul având libertatea de a alege activităţile de învăţare specifice atingerii acestora, modul de organizare a activităţilor didactice şi de coordonare a învăţării , alegerea metodelor şi formelor de organizare.

S-a încercat orientarea activităţii didactice pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a imaginaţiei. Orele se desfăşoară în laboratorul de informatică, câte un copil la calculator.

PROBLEME  CU … PROBLEME

CURS OPŢIONAL – FIZICĂ

CLASELE VI -VIII

1h/SĂPTĂMÂNĂ

AN ŞCOLAR 2010-2011

PROFESOR : COSTANTIN  BĂLĂNEAN

ARGUMENT

Fizica, disciplină experimental aplicativă, îşi realizează competenţele prin utilizarea cu precădere a metodei experimentale de cunoaştere şi prin metoda rezolvării problemelor, pentru fixarea, aprofundarea şi lărgirea cunoştinţelor. Ideal ar fi ca aproape jumătate din activitatea şcolară la fizică să fie experiment, interpretare, generalizare şi încă aproape jumătate să fie rezervată pentru rezolvarea problemelor, interpretarea soluţiilor, lărgirea cadrului iniţial al problemei, cu generalizări teoretice posibile.

Problemele de fizică, prin diversitatea condiţiilor în care se prezintă fenomenele şi sistemele fizice, contribuie în măsură importantă la cunoaşterea aprofundată a manifestărilor fizice, dar şi la consolidarea lor, la formarea deprinderilor de a le aplica în condiţii cât mai diverse.

Rezolvarea problemelor de fizică permite realizarea unor funcţii instructiv-educative, printre care:

– asimilarea temeinică a cunoştinţelor prin precizarea şi lărgirea noţiunilor, prezentate în situaţii concrete diverse;

– formarea deprinderilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice şi evidenţierea limitei de aplicabilitate a teoriei;

– formarea deprinderilor de selectare şi utilizare a relaţiilor şi formulelor necesare într-o situaţie fizică concretă;

– formarea deprinderilor de utilizare a constantelor fizice şi familiarizarea cu ordinul de mărime al unor sisteme fizice;

– dezvoltarea gândirii şi creativităţii, utilizarea trecerii de la general la particular şi invers;

– fixarea şi autoverificarea cunoştinţelor, ordonarea în sistem de cunoştinţe, facilitatea stocării şi actualizării informaţiei;

– dezvoltarea voinţei, a perseverenţei, a rezistenţei la efort intelectual, concentrarea de durată pe un subiect dat………..

Rezolvarea problemelor îl educă pe elev şi în spiritul muncii perseverente, al continuităţii în asimilarea cunoştinţelor, în spiritul analizei lucide, îl educă în cultul pentru cunoaştere şi pentru adevărul ştiinţific, pentru adevăr în general. Relativ la lumea fizică, el reuşeşte treptat să distingă între modelul teoretic şi realitatea pe care caută să o explice, între ce se cunoaşte şi ce rămâne încă vag, ca sarcină de succese în cunoaşterea marilor probleme ale fizicii actuale.

Una din condiţiile cele mai importante este asigurarea caracterului conştient al activităţii de rezolvare a problemelor de fizică. Acest caracter este evident necesar şi la matematică, dar acolo există mulţi algoritmi de rezolvare care, odată însuşiţi, conduc aproape automat la soluţia corectă.

Varietatea condiţiilor fizice ale problemelor conduce la îmbogăţirea noţiunilor, la aprofundarea şi aflarea unor noi sensuri ale relaţiilor şi legilor fizice.

Important în rezolvarea problemelor nu este numărul excesiv al acestora, ci unul rezonabil, care să evite supraîncărcarea, dar care să acopere toate tipurile reprezentative pentru clasa dată de fenomene.

Disciplina opţionala: Scriere şi discurs

Profesor : POSTELNICU POMPILIA

CLASELE LA CARE SE PROPUNE :A VIII-a, a VI-a, a VII-a ,a  VIII-a

Practica didactică a demonstrat că redactarea de texte (narative, descriptive, dialogate sau  care să le integreze pe toate cele amintite) care să presupună pricepere, competenţă se face mai mult sau mai puţin accidental, numărul de ore destinate producerii de mesaje scrise fiind relativ redus, neexistând o abordare sistemică, gradată de la frază la text.

Atât compunerea şcolară, cât şi diferitele tipuri de scriere care fac obiectul evaluării pot fi realizate în cadrul unei discipline opţionale, “Scriere şi discurs”, care să dea posibilitatea învăţării conştiente a elementelor constitutive ale comunicării, structurii acestor texte, la nivelul lexicului, a categoriilor gramaticale, a ordonării ideilor în mod logic, dar şi sugestiv, expresiv.

Creativitatea poate fi, de asemenea, stimulată prin oferirea de modele de scriere, de secvenţe discursive (la nivelul exprimării orale), precum şi prin obiectivarea competenţelor comunicaţionale în cadrul formal, al clasei/ grupei de elevi.

Disciplina opţională pe care o propunem , Scriere şi discurs, vine şi în întâmpinarea unei nevoi resimţite tot mai acut: aceea de socializare, de exprimare neîncorsetată a propriilor idei, sentimente, convingeri etc. Cadrul familiar al grupei de elevi de aceeaşi vârstă, poate din acelaşi colectiv, creează condiţiile pentru manifestare liberă de orice constrângeri, stimulând încrederea în sine, în capacitatea de exprimare şi, deci, de afirmare socială.

Temele abordate cu elevii presupun şi deschidere culturală şi interdisciplnaritate, pentru că subiectele propuse pentru redactare de text sau pentru comunicfare orală acoperă o plajă largă: de la prezentarea de sine, a propriilor opinii (stimulându-se autocunoaşterea), până la probleme acuale (consumatorul de media, stabilirea priorităţilor personale, interferenţe culturale, adolescentul şi tentaţiile străzii,  cum să facem o lume mai  bună, „povestea” din picturi, mitologie etc.

Subiectele abordate se adresează vârstei şi preocupărilor elevilor, adăugându-se curriculum-ului şcolar, constituindu-se într-o prelungire necesară.

! Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar 2010-2011, disciplina opţională vine în întâmpinarea elevilor, oferind cadrul pentru actualizarea materiei din clasele anterioare în vederea participării cu succes la TESTAREA NAŢIONALĂ.

Optionale an scolar 2010 – 2011, prof. Ambrosie Florentina I    

“Hazarde naturale si antropogene “

Argument

Optionalul “Hazarde naturale si antropogene” pentru clasele V – VIII completeaza capitolul despre hazardele naturale si antropogene din programa de invatamant. Curriculum optional se adreseaza tuturor elevilor din invatamantul preuniversitar care parcurg aceasta disciplina intr-o ora pe saptamana. Acest optional isi propune sa familiarizeze elevii cu unele aspecte teoretice si dezvoltarea de cunostinte, capacitati, deprinderi, atitudini si valori necesare in viata cotidiana.  Optionalul are in vedere problematica actuala a dezastrelor ce ameninta zi de zi societatea si urmareste integrarea geografiei in aria curriculara “Om si societate”. Prezentarea intr-un stil sintetic a celor mai reprezentative manifestari extreme ale unor fenomene naturale pe Terra, la care se adauga accidentele tehnologice si situatiile conflictuale, pune la dispozitia elevilor o bogata informare si documentare stiintifica despre efectele lor asupra societatii.

II    “ Orizontul local “ (Geografia judetului Bacau)

Argument

Acest optional ofera posibilitatea realizarii unui sistem de instruire centrat pe geografia locala a judetului Bacau, corespunzand cerintelor programei curricumului claselor a V a ; a VI a ; a VII a; a VIII a, propunand referiri si aplicatii concrete la orizontul local si geografia judetului nostru, la multe din ansamblul componentelor fizice si economice in contextul dezvoltarii regionale durabile. Optionalul reprezinta o sursa de concretizare a principalelor elemente ale mediului geografic, atat cele fizice, cat si cele economice, fiind abordate analitic , sistemic , problematizat , in functie de cauzalitatea fenomenelor, regionalismului si antropice care se refera la relatia om (societate ) – mediu geografic de dezvoltare , evidentiindu-se rolul activ al omului asupra naturii cu amenajarile pozitive sau degradabile de tip factorial : poluare, fenomene de risc naturale si antropice. Optionalul are drept finalitate  achizitionarea informatiilor referitoare la ambientul local  si  apropiat, invitand elevii la descoperire si cercetare , la reconsiderarea si recunoasterea elementelor ce apartin orizontului local, a relatiilor de cauzalitate  dintre fenomenele si procesele din natura si societate, dezvoltand spiritul de observatie, curiozitate geografica, sensibilizarea si constientizarea elevilor pentru conservarea si ocrotirea mediului geografic local.

MITOLOGIE  ROMÂNEASCĂ – disciplină opţională –

propunator: prof. Simona Sachelaru

Tipul de opţional: la nivelul ariei curriculare ,,Limbă şi comunicare’’

Grup-ţintă: clasa a VI-a

Durata: un an şcolar (2010-2011)

Număr de ore: o oră pe săptămână

ARGUMENT

Opţionalul se adresează elevilor din clasa a VI-a şi are ca obiect cunoaşterea credinţelor străvechi, a tradiţiilor româneşti transmise din generaţie în generaţie.

Elevii au nevoie de sprijinul profesorului pentru a descoperi lumea minunată a mitologiei româneşti.

Fără obiceiurile şi tradiţiile noastre, fără credinţele, portul şi limba noastră, fără legendele şi superstiţiile noastre, nu am putea fi numiţi români.

Mitologia noastră se distinge prin profunzime, bogăţie, inedit şi  frumuseţe. Profesorul de limba şi literatura română, cu precădere, are datoria de a cunoaşte şi de a promova obiceiurile şi tradiţiile.

Studiind mitologia românească şi observând felul în care literatura reflectă teme, motive, credinţe, preluate din acest vast domeniu, elevii pot să găsească o punte de legătură între lumea reală şi cea ficţională, pot să stabilească asemănări şi deosebiri între textul literar şi cel nonliterar.

Pe parcursul temelor propuse, se vor desfăşura activităţi adecvate fiecărui conţinut, cu exemplificări şi argumentări cunoscute de elevi din diverse materiale bibliografice, dar şi de la părinţii şi bunicii lor.

Prin intermediul acestui opţional se urmăreşte coordonarea şi îmbunătăţirea muncii elevilor, dezvoltarea spiritului de echipă, petrecerea timpului prin îmbinarea utilului cu plăcutul, dezvoltarea spiritului critic.

Opţionalul permite observarea unor abilităţi şi comportamente care vizează formarea unor laturi ale personalităţii elevilor şi a stilului de muncă intelectuală. Este stimulată gândirea critică prin folosirea metodelor active.

Nu în ultimul rand, opţionalul îşi propune formarea unor valori şi altitudini indispensabile personalităţii umane.

,,NATURA ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ” – disciplină  opţională

PROPUNĂTOR:                                                                                                                            prof. Simona Sachelaru

Clasa a VII-a

ARGUMENT

Scopul propunerii acestei discipline opţionale este acela de a-i determina pe elevi să sitească poezie, să pătrundă în tainele poeziei, ştiut fiind faptul că generaţiile actuale nu mai citesc sau chiar nu gustă acest tip de lectură.

Motivaţia practică a acestei propuneri este aceea de interpretare a textului literar. Astfel, elevii vor putea face trecerea de la plăcerea lecturii la plăcerea  descifrării limbajului artistic, dezvoltându-li-se competenţele de analiză literara.

Textele literare selectate sunt reprezentative pentru literatura română. Fiecarui poet i se va face o prezentare generală a vieţii şi , respectiv, a operei, accentul căzând pe lirica închinată naturii. De asemenea, se vor realiza analize literare, în paralel, a doua creaţii ce aparţin unor autori diferiţi, se va lucra pe echipe etc.

Calcul, logică şi atenţie

 Propunatori: Anton Marieta şi Dumitrasc Miia

 Durata – un an şcolar

Clasa a IV-a

Argument

            Opţionalul răspunde nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevilor prin formarea de capacităţi, competenţe şi atitudini bazate pe gândirea critică, logică, divergentă şi creativă.

            În alegerea opţionalului au fost implicaţi părinţii, iar conţinuturile învăţării au fost stabilite în funcţie de aptitudinile şi interesele elevilor.

            Obiectivul ţintă îl reprezintă abordarea cu uşurinţă de către elevi a conţinuturilor programei clasei a V-a care propune pentru elev „să utilizeze elemente de logică pentru a justifica etape în rezolvarea de probleme”.

            Strategia didactică are ca dominantă lucrul în echipă care favorizează comunicarea şi asumarea de către elevi a diverselor roluri în cadrul unui grup.   Abordarea opţionalului ca activitate de rezolvare a unor contexte problematice variate asigură alternative în învăţare şi evaluare. Învăţarea prin încercare – eroare facilitează iniţierea în utilizarea calculatorului pentru care elevii manifestă interes. Opţionalul îi pregăteşte pe elevi pentru rezolvarea unor situaţii problematice din viaţa cotidiană prin cultivarea perseverenţei, încredere în sine, voinţei de a duce la bun sfârşit un lucru început, cooperării în cadrul unui grup. „Nu îndrăznim, nu pentru că problemele sunt dificile, ci, fiindcă nu îndrăznim ele sunt dificile” (Seneca)

 DISCIPLINA OPŢIONALĂ: Iniţiere în jocuri rebusiste

Ariile curriculare: Matematică şi ştiinţe + Limbă şi comunicare

Nr. de ore/săptămână : 1

Clasa : a V-a, a VI – a, a VII-a, a VIII -a

Durata : un an şcolar, 2010– 2011

Profesor propunător : Gându  Ghiorghe.

                               ARGUMENT                                                     

Moto: Copilul râde:   Înţelepciunea şi   iubirea mea e jocul !
             Tânărul cântă: Jocul şi întelepciunea mea-i iubirea !
              Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!

                                                                                       (Lucian  Blaga)

 Învăţarea prin joc tinde să devină o variantă din ce în ce mai agreată de cadrele didactice, de copii şi de familiile lor. Jocurile rebusiste au un rol important în extinderea şi activizarea cunoaşterii vocabularului limbii române, în dezvoltarea abilităţilor de exprimare ale elevilor şi a capacităţilor lor intelectuale.   Problemele rebusiste au un caracter nonstandard. Ele aduc mereu elemente surprinzătoare şi situaţii de joc inedite care trezesc interesul  şi  plăcerea de a le aborda. Fiecare problemă rebusistă comportă un studiu specific care, în afara cunoştinţelor de vocabular, solicită o anumită obişnuinţă de a rezolva probleme, gândire logică şi creativitate.

            Dificultăţile inerente întâmpinate la cunoaşterea unor cuvinte noi sau a sensurilor diferite ale cuvintelor impun efectuarea imediată a unor fructuoase „excursii” în dicţionarele limbii române . De altfel „uneltele de lucru” ale rebusiştilor sunt tocmai dicţionarele, iar răsfoirea lor cu interes este o ţintă benefică pentru viitorii adulţi pe care îi formează şcoala.

            În afara profitului legat de îmbogăţirea şi activizarea vocabularului şcolarul va avea de rezolvat şi probleme  care au importante legături cu matematica, mai ales aritmetica, prin jocurile cu cifre sau cifre substituite cu litere în aşa numitele probleme de paleoaritmetică. Mulţimea de noţiuni, simboluri şi relaţii din matematică sunt adesea folosite pentru realizarea problemelor rebusiste. De aici vine şi necesitatea de a recunoaşte o anumită relaţie între matematică şi rebus.

            Jocurile rebusiste solicită de asemenea cunoştinţele pe care elevii le dobândesc la celelalte discipline, iar folosirea lor nu poate decât să le aprofundeze şi să le activizeze.

                                                                    Motto:

   “ S-asamăn între-olaltă viaţă şi cu moarte;

    Ci cumpăna gândirii-mi şi azi nu se mai schimbă,

     Căci între amândouă stă neclintita limbă.”

                              Mihai Eminescu –  Se bate miezul nopţii… 

           Cursul se adresează elevilor de clasele a V-a, a VI-a şi işi propune accentuarea laturii formative a învăţării. Este urmărită limba româna în funcţiune, în variantele sale orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu limba ca sistem abstract. Nu ne interesează, aşadar, doar predarea unor noţiuni de sintaxă şi morfologie, ci abordarea realistă a acestora, pentru o comunicare adecvată oricărei circumstanţe.

CURS OPŢIONAL

  GRAMATICA PRIN JOC          PROFESOR: MARIA ŢEPEŞ

                                                             ARGUMENT

                 Motto:

   “ S-asamăn între-olaltă viaţă şi cu moarte;

    Ci cumpăna gândirii-mi şi azi nu se mai schimbă,

     Căci între amândouă stă neclintita limbă.”

                              Mihai Eminescu –  Se bate miezul nopţii…

             Cursul se adresează elevilor de clasele a V-a, a VI-a şi işi propune accentuarea laturii formative a învăţării. Este urmărită limba româna în funcţiune, în variantele sale orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu limba ca sistem abstract. Nu ne interesează, aşadar, doar predarea unor noţiuni de sintaxă şi morfologie, ci abordarea realistă a acestora, pentru o comunicare adecvată oricărei circumstanţe.

                    CURS OPŢIONAL

   STILISTICA PĂRŢILOR DE VORBIRE

  PROFESOR: MARIA ŢEPEŞ

                                                              ARGUMENT

        Motto:

                 “Lasă-mă, în patria de cuvinte    

                   Acum să colind,

                   În patria de cânturi, de şoapte, de murmure…”

                                            Petre Ghelmez – Laudă limbii române

           Cursul se adresează elevilor de clasele a VII-a,  a VIII-a şi are ca scop abordarea funcţională şi aplicativă a unor deprinderi care să conducă la o comunicare eficientă şi corectă. Finalitatea susţinerii unui asemenea curs opţional, la decizia şcolii este, asadar, consolidarea, dar şi rafinarea pregătirii elevilor în problemele de limbă, pornind de la un capitol esenţial şi anume morfologia.

ENGLISH THROUGH ACTING AND SINGING

(Limba engleza prin teatru si cantec)

Optional la nivelul disciplinei

Clasa a Va  si a VIa

Prof.Viorica Ilie

ARGUMENT

Avand in vedere ca in anii anteriori elevii au dezvoltat abilitati de comunicare pe baza unui vocabular si functii lingvistice de baza cred ca este momentul sa diversificam modalitatile de a pune in practica acest bagaj de cunostinte mai mult sau mai putin teoretic.

Desi metoda de baza in invatarea limbii engleze este metoda comunicativa,elevii nu folosesc practic aceasta limba decat in clasa. Putini sunt cei care au ocazia sa plece in Anglia sau in alta tara straina  unde sa intalneasca cetateni cu care sa vorbeasca in limba engleza.

.

De aceea scenetele si dramatizarile dupa povesti pot aduce in fata elevilor situatii reale in care sa exerseze ce au invatat dar in acelasi timp pot si improviza.

Engleza prin teatru si cantec este un curs optional, accesibil tuturor elevilor de la clasa a V-a  si  a VI-a, al carui obiectiv este dobandirea cunostintelor de limba engleza prin

intermediul dramatizarii unor povesti cu valoare universala. Cursul propune o poveste dramatizata in versuri sau in proza, insotita de un dictionar de ilustratii prin intermediul caruia este prezentat vocabularul de baza intalnit.

Povestea este completata de o serie de activitati de intelegere a textului (matching pictures with words, circle the correct word, find the missing letters, fill in the crossword, puzzles etc.), de un cantec pe aceesi tema si de sugestii pentru punerea in scena a piesei. Aceste sugestii includ detalii legate de cum se poate pune in scena piesa, scenariu si indicatii de regie, organizarea unui cor in care sunt implicati toti elevii, alegerea elementelor de décor pentru fiecare scena, aranjarea decorului, alegerea si crearea costumelor, sugestii de drama activities care sa-i pregateasca si sa-i motiveze pe elevi in a participa la dramatizarea piesei.

Cursul Engleza prin teatru si cantec va fi organizat tematic: prietenie (The Lion & The Mouse; The Wild Swans; Anna & the Dolphin); lectii de viata (Little Red Riding Hood; The Shepherd Boy & the Wolf; The Ant & the Cricket); povesti de Craciun (Merry Christmas; The Story of Santa Claus; The Shoemaker & Hid Guest); povesti de dragoste (The Little Mermaid; The Nightingale & the Rose), aventuri (The Ghost) etc.

Prin valorile morale abordate in povesti (prietenia, incredarea, loialitatea, bunatatea, realatiile cu familia etc.), ilustratiile atractive, cantecul care insoteste povestea, indicatiile de regie, activitatile si jocurile pe marginea piesei,  dramatizarea poate deveni o modalitate placuta si distractiva de a invata, dar si de a preda limba engleza.      

Ziua Francofoniei la Scoala „Spiru Haret”

18 03 2010

A 40-a aniversare a Francofoniei a determinat o mobilizare impresionanta pentru de elevii care studiaza limba franceza la noi in scoala si care au realizat cu o serbare frumoasa.

Cartile, prietenii de langa noi

18 03 2010

Linistea si bucuria sufletului le gasim in lumea lor, in lumea cartilor. Mari si mici isi pot afla locul aici. ne ajuta sa intelegem aceasta stare elevii claselor I A si a IV-a B, care s-au intalnit in cadrul activitatii cu personajeleindragite din lecturile copilariei: Alba ca Zapada, Zdreanta, Puisorul motat, Pinocchio, Cenusareasa, Harap Alb, Scufita Rosie etc. Pentru cateva zeci de minute, s-au desprins de cotidian si au intrat in pielea personajelor de care se simt mai aproape.

Mama, izvorul vietii vesnice

16 03 2010

Pe 5 martie 2010, elevii claselor 5A, 5C, 6A, 6B, 7 A, 7D au desfasurat o activitate la azilul de batrani cu ocazia Martisorului si a zilei de 8 martie.
Copiii au impartit flori, martisoare, felicitari facute de ei, precum si pachetele aduse de ei.
Programul artistic prezentat de ei a adus lacrimi, dar si bucurie in ochii celor prezenti.

Un consumator inteligent e un consumator informat!

15 03 2010

Astazi, 15 martie 2010, cu ocazia Zilei Internationale a Consumatorului, scoala noastra a organizat un concurs intre clasele a V-a A de la Scoala Cu Clasele I-VIII „Spiru Haret” si clasa a V-a B, de la Scoala Cu Clasele I-VIII „Alexandru cel Bun, despre drepturile consumatorilor. In deschidere, au discutat despre importanta zilei inspector scolar pentru programe educative Oana Cucu si directorul de la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului, Toader Fratila. Elevii participanti au fost rasplatiti cu dulciuri si fructe de catre organizatori.